Australian poultry farmer taps homegrown silicon energy storage